Get Adobe Flash player

ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

วัดยองแยง เปิดศูนย์บำบัดผู้ติดสุรา-ยาเสพติด

โครงการศูนย์สงเคราะห์บำบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ติดสุราและยาเสพติด ศูนย์อบรมคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดยองแยง ถนนราชสีมา-จักราช ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา

พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง และพระสุรเดช ชยาคโม พระลูกวัดยองแยง แกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ร่วมทำพิธีเปิดโครงการศูนย์สงเคราะห์บำบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ติดสุราและยาเสพติด ณ ศูนย์อบรมคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดยองแยง ถนนราชสีมา-จักราช ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา โดยมีผู้ต้องการเลิกสุรา และยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ตลอดจนพระภิกษุและสามเณรที่ติดบุหรี่ มีความประสงค์เข้ามารับการบำบัดเลิกยาเสพติด พระสุรเดช เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่เรื้อรังมานาน เป็นต้นเหตุทำให้เกิดภาระทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ จะเกิดผลต่อความสงบของสังคม และความมั่นคงของชาติ ทางวัดยองแยง จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์บำบัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างภูมิต้านทาน บำบัดรักษาผู้ติดยาตลอดจนได้รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดทุกชนิด เป็นเวลา 4 ปี ที่ได้จัดโครงการดังกล่าว มีผู้ที่ติดยาเสพติดที่เข้าร่วมบำบัดเป็นจำนวน 4,066 คน โดยมีการติดตามผลจากผู้ที่เข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและยังไม่มีการติดยาซ้ำอีก