Get Adobe Flash player

โครงการ “ดนตรีไทยน้อมนำใจใฝ่พระพุทธศาสนา มุ่งพัฒนาสู่ชุมชน”

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ได้จัดทำโครงการดนตรีไทยสู่ชุมชน ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ดำรงอยู่ได้ และเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย  ประเพณีการบรรเลงดนตรีไทย  เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา    เช่น  พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีมงคลสมรส  พิธีขึ้นบ้านใหม่ รวมถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคือ งานศพ  ปัจจุบันขาดการสืบสานและขาดนักดนตรี  ดังนั้น   นับว่าเป็นโอกาสดีที่เหล่าพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้และจรรโลงพระพุทธศาสนา  ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ – ตุลาคม   ๒๕๕๒ (ดำเนินกิจกรรมทุกวันพระ)