Get Adobe Flash player

ทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมกันจัดงานผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี  เพื่อสบทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าก่อสร้างอาคารบริการ ณ  ธรณีสงฆ์วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  บ้านหัวถนน  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ในวันศุกร์ที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยนายประจักษ์  สุวรรณภักดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี  รวมปัจจัยที่ได้จากการทอดถวายทั้งสิ้น  จำนวน  ๘๗๓,๐๐๑  บาท