Get Adobe Flash player

รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประหยัดพลังงานในระดับ ดีเด่น

รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประหยัดพลังงานในระดับ  ดีเด่น

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับรางวัลการประหยัดพลังงานในระดับ  ดีเด่น


จังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่  ๑๐  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตราการประหยัดพลังงาน
มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น  ๒๔๗  หน่วยงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๕๒  จังหวัดนครราชสีมา   ได้พิจารณาคัดเลือก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ให้ได้รับรางวัลประหยัดพลังงาน  ระดับดีเด่น  เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  วันอังคารที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓