Get Adobe Flash player

การแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ

การแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าคณะภาค  ๑๑  ได้มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ  และรองเจ้าคณะอำเภอ 
ณ  วัดพระนารายณ์มหาราช  วรวิหาร  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ในวันศุกร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  มีพระสังฆาธิการได้รับการแต่งตั้ง  จำนวน  ๖  รูป

พระสังฆาธิการได้รับการแต่งตั้ง  จำนวน  ๖  รูป  ดังนี้
๑. พระครูปทุมสีลาภรณ์  (วิชัย)  ฉายา  ฐิตสีโล 
     วัดปทุมวนาราม  อำเภอบัวลาย  ดำรงตำแหน่ง
     เจ้าคณะอำเภอบัวลาย  
๒. พระครูโกวิทกิตติสาร  (ธนเกียรติ)  ฉายา  
    โกวิโท  วัดโนนหมัน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
     ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
๓. พระครูอินทธรรมาภรณ์  (เทวินทร์)  ฉายา  เทวนฺโท  วัดตะคร้อ  อำเภอคง
     ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอคง
๔. พระครูสถิตปัญญาธรรม(บุญเที่ยง)  ฉายา  พุทฺธญาโณ   วัดปอปิด อำ   เภอคง
     ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอคง
๕. พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย)  ฉายา  เมตฺตจิตฺโต  วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ 
     อำเภอพิมาย  ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอพิมาย
๖.  พระมหาดุล  ฉายา  จีรวฑฺโฒ  วัดโนนไทย  อำเภอโนนไทย
     ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะโนนไทย