Get Adobe Flash player

มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดจัดปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข  โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส)  

ขอความกรุณามหาเถรสมาคม มีมติเกี่ยวกับการรณรงค์การลด  ละ  เลิก  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกมิติทางสังคม  วัฒนนธรรม  และศาสนาโดยขอความร่วมมือวัดดำเนินการดังนี้   กรอกแบบสอบถามมติมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการรณรงค์งดเครื่องเดิมแอลกอฮอล์  ประจำปี  2553  ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนา  จังหวัดนครราชสีมา  ภายในวันที่  30 มิถุนายน  2553 เพื่อรายงานตามลำดับต่อไป