Get Adobe Flash player

การประชุมพระสังฆาธิการระดับอำเภอ  ตำบล  และวัด  ประจำปี  ๒๕๕๓ 

 ด้วยจังหวัดนครราชสีมา  ได้กำหนดประชุมพระสังฆาธิการระดับอำเภอ  ตำบล  ประกอบด้วย  เจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล  รองเจ้าคณะตำบล 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ  เพื่อทบทวนนโยบายคณะสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่  ๑๔๓/๒๕๔๖  ประจำปี  ๒๕๕๓ 
ในวันศุกร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๗  น. ณ  พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราช ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 สำหรับการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด     ประกอบด้วยเจ้าอาวาส   รองเจ้าอาวาส    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะตำบล 
เพื่อทบทวนนโยบายการคณะสงฆ์  ตามมติมหาเถรสมาคม  ที่  ๑๔๓/๒๕๔๖  ประจำปี  ๒๕๕๓  นั้น  ได้กำหนดการประชุมในระหว่าง 
วันที่  ๒ -  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๗.๐๐  น.

 กลุ่ม  ๑  อำเภอ  เมืองนครราชสีมา /  โนนสูง / โนนไทย / ขามสะแกแสง /  พระทองคำ
ในวันศุกร์ที่  ๒  กรกฏาคม  ๒๕๕๓  เวลา  เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๗.๐๐  น. ณ  วัดสะแก ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา

 กลุ่ม  ๒  อำเภอ  ปักธงชัย / โชคชัย / ครบุรี / เสิงสาง / หนองบุญมาก / วังน้ำเขียว
ในวันเสาร์ที่  ๓  กรกฏาคม  ๒๕๕๓  เวลา  เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๗.๐๐  น. ณ  วัดสว่าง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง

 กลุ่ม  ๓  อำเภอ  ปากช่อง / ด่านขุนทด / สีคิ้ว / สูงเนิน / ขามทะเลสอ / เทพารักษ์
ในวันอาทิตย์ที่   ๔  กรกฏาคม    ๒๕๕๓  เวลา   เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๗.๐๐  น. ณ   วัดสีจาน ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ

 กลุ่ม  ๔  อำเภอ  พิมาย / ชุมพวง / เฉลิมพระเกียรติ / ห้วยแถลง / จักรราช / เมืองยาง / ลำทะเมนชัย
ในวันจันทร์ที่  ๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๓  เวลา  เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๗.๐๐  น. ณ  วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย

 กลุ่ม  ๕  อำเภอ  คง / บัวใหญ่ / บ้านเหลื่อม / แก้งสนามนาง / ประทาย / โนนแดง / บัวลาย / สีดา
ในวันจันทร์ที่  ๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๓  เวลา  เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๗.๐๐  น. ณ  วัดศาลาหนองขอน ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง