Get Adobe Flash player

พศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

พศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

       เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมาและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ  ประกอบด้วย... 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) โรงเรียนเทศบาล  ๓  (ยมราชสามัคคี)  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โรงเรียนเทศบาล ๕ (จิตสามัคคี) และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)  ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา...

 พศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา