Get Adobe Flash player

โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดฯ อำเภอขามทะเลสอ

โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดฯ อำเภอขามทะเลสอ

       เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  พระราชวิมลโมลี  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะสงฆ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ออกโครงการตรวจการคณะสงฆ์  เยี่ยมเยือนวัด  ประชาชน  และติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ณ  วัดสามัคคีสโมสร  ตำบลโป่งแดง  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา...

 

โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดฯ อำเภอขามทะเลสอโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดฯ อำเภอขามทะเลสอโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดฯ อำเภอขามทะเลสอโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดฯ อำเภอขามทะเลสอ