Get Adobe Flash player

ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

       เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  จัดประชุมเเตรียมการต้อนรับ  คณะกรรมการติดตามประเมิน  "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"  โดยมี  นายวินัย  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน  ณ  หอประชุมสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  วัดพายัพ  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

 ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"