Get Adobe Flash player

พศจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ธรรมยุต อำเภอพิมาย

พศจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ธรรมยุต อำเภอพิมาย

       เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๒.๓๐  น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ธรรมยุต  อำเภอพิมาย  และขับเคลื่อนโครงการ  "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  โดยมี  พระเทพรัตนดิลก  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)  เป็นประธาน ณ  วัดป่าคุณสัมปันนาราม (ธ)  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา...

 พศจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ธรรมยุต อำเภอพิมายพศจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ธรรมยุต อำเภอพิมายพศจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ธรรมยุต อำเภอพิมายพศจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ธรรมยุต อำเภอพิมายพศจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ธรรมยุต อำเภอพิมายพศจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ธรรมยุต อำเภอพิมาย