Get Adobe Flash player

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา

       เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๘  นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็น  เพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา  บรรยายพิเศษโดย  พระพรหมบัณฑิต  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค  ๒...

และการเสวนาเรื่อง  "การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์"  โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนคณะสงฆ์ สปช.และสนช.  ต่อด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกและสรุปการประชุมสัมมนาโดย  นายชยพล  พงษ์สีดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๓  อาคารเทพวิทยาคม  (หลวงพ่อคูณ)  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา....

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา  โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา