Get Adobe Flash player

การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดนาใหญ่ อำเภอสูงเนิน

การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

       เมื่อวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมประชุมตรวจการคณะสงฆ์  เยี่ยมเยือนวัดและประชาชน  และติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และเสวนาการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะคุณภาพต่อไป

 โดย  พระครูวรนายกธรรมาวุธ  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน , นายอำเภอสูงเนิน , ปปช.จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ  วัดนาใหญ่  ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา...

การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"