Get Adobe Flash player

พศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมา

พศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมา

       เมื่อวันที่  ๒๑ - ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง  การสอบนักธรรมชั้นตรี  ประจำปี  ๒๕๕๘  ในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  ให้กับผู้ที่เข้าสอบ  และรับฟังปัญหา  อุปสรรคในการจัดสอบครั้งนี้  และข้อเสนอแนะในการจัดสอบครั้งต่อไปด้วย...

 พศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมา