Get Adobe Flash player

พิธีเปิดงานโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิดงานโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา

       เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๓๐  น.  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานพิธีเปิดงาน  Kick  off  รณรงค์และประกาศวาระจังหวัดโครงการ  "หลานย่าโม  นุ่งผ้าไทย  ใส่ผ้าซิ่น"  จังหวัดนครราชสีมา  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้างสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

เพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  ตามค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  และเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์  สืบทอด  ๓ุมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมือง  สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองและเชิญชวนให้ข้าราชการ  พ่อค้า  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  แต่งกายชุดผ้าไทย  ใส่ผ้าซิ่น  ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมทั้งนักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มองค์กร  ประชาชน  ภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ท้องถิ่นและภาคเอกชน  ร่วมเดินรณรงค์การส่วมใส่ผ้าไทยอย่างพร้อมเพียงกัน...

พิธีเปิดงานโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา พิธีเปิดงานโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา พิธีเปิดงานโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา พิธีเปิดงานโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา พิธีเปิดงานโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา พิธีเปิดงานโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา