Get Adobe Flash player

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดศิริบ้านไร่ อำเภอโนนไทย

เมื่อวันที่  ๒๐ - ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม  เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  โดยมี  พระราชวิมลโมลี  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีกล่าวโอวาท  นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวนการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ... 

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่๑ - ๒  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จำนวน  ๕๘๐  คน  วัตุประสงค์ของการจัดโครงการฯคือ 

-เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   

-เพื่อให้พุทธศาสนิกชนศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้รับคุณค่าของพุทธศาสนา  สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

-เพื่อพัฒนาจิตใจของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน  ให้เกิดพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์  ส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุลสังคม

-เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสร้างกลุ่มเยาวชนผู้นำในการขยายผลต่อไป

-เพื่อสร้างกิจกรรมให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันสร้างความผูกพัน  ความอบอุ่น  ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  จนเกิดเป็นครอบครัวอบอุ่นส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง  ณ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา  แห่งที่  ๘๖  วัดศิริบ้านไร่  ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา...

ภาพ : ญาดา สงนอก
ข่าว : ญาดา สงนอก