Get Adobe Flash player

พศจ.นม. นำชี้เขตเพื่อออกโฉนดที่ดินแทนวัด (วัดดำเนินสถิตย์ อ.ปากช่อง)

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบอำนาจในการนำชี้เขตเพื่อออกโฉนดที่ดินแทนวัด ณ วัดดำเนินสถิตย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา...

วัตถุประสงค์ในการขอออกโฉนดที่ดินของวัดดำเนินสถิตย์ เพื่อประกอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา