Get Adobe Flash player

พศจ.นม. นำชี้เขตเพื่อออกโฉนดที่ดินแทนวัด (วัดทองอ่อนสามัคคี,วัดหนองตาแก้ว,วัดลำทองหลาง อ.ปากช่อง)

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบอำนาจในการนำชี้เขตเพื่อออกโฉนดที่ดินแทนวัด จำนวน  ๓  วัด  ดังนี้ ๑. วัดทองอ่อนสามัคคี  ๒. วัดหนองตาแก้ว  ๓.  วัดลำทองหลาง  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา...

วัตถุประสงค์ในการขอออกโฉนดที่ดินของวัดทองอ่อนสามัคคี เพื่อเป็นเอกสารสิทธิสำหรับวัด ส่วนวัดหนองตาแก้วและวัดลำทองหลาง  เพื่อประกอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา...

 

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา