Get Adobe Flash player

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  นักธรรมและธรรมศึกษา  ประจำปี  ๒๕๕๘  โดย  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา... 

 ณ  วัดพายัพ  (พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา