Get Adobe Flash player

พศจ.ตรัง ศึกษาดูงาน พศจ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายถวิล  ศรีนคร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคฯ.... 

 

ในโครงการ  "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา  ประจำปี  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ - ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙"

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา