Get Adobe Flash player

พศจ.นม.ถวายความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด อ.ด่านขุนทด

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ถวายความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด  การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา  การรายงานการจ่ายเงินอุดหนุนบูรณะวัดทั่วไปและวัดประสบวินาศภัย  แก่คณะสงฆ์และกรรมการวัดในเขตอำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา