Get Adobe Flash player

พศจ.นม.บรรยายความรู้อบรมไวยาวัจกร อ.ครบุรี

เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  บรรยายความรู้  ในการอบรมไวยาวัจกร  มัคนายก  และกรรมการวัดในเขตอำเภอครบุรี....

และนางปรียาภรณ์  คูเกาะ  ผอ.กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ , นางจิตต์อร่าม  ศิรินิกร  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด  ในการอบรมไวยาวัจกร  ณ  วัดสมุทรการ  ตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา