Get Adobe Flash player

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา วัดพายัพ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา....

   

โดยมี  พระเทพรัตนดิลก  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)  ประธานฝ่ายสงฆ์  และ  ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา  ประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

-ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑-๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประจำจังหวัดนครราชสีมา  และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

-ระดับอำเภอ (เจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอทุกอำเภอ รวม ๓๒ อำเภอ) และพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้กับหมู่บ้านที่มีพุทธศาสนิกชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินร้อยละ ๕๐ รวม  ๓๒  อำเภอ  ๒,๔๓๕  ป้าย

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา