Get Adobe Flash player

พิธีมอบป้ายหน่วยงานและโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ๕๐ ของอำเภอเมือง

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบป้ายให้กับหน่วยงานและโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เกินร้อยละ ๕๐ ของอำเภอเมือง ในงานการประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ (คณะสงฆ์อำเภอกลุ่ม๑) ณ วัดสะแก (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสาีมา...

   

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา