Get Adobe Flash player

เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางจิตสุภา  จันทร์มาลย์

นางจิตสุภา  จันทร์มาลย์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์


 

นายคำพัน  ครองเกษม

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางปิยรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสุพัชรา  ชื่นชม

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวอัมมรา  ขอจัดกลาง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางปณิตา  ฝากเซียงซา

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวัชระ  มั่นยืน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางรุ่งระวี  หงส์ชู

นักวิชาการศาสนาชำนาญ

นางมาลินี  สุขสวัสดิ์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวนิติพร  ลิ้มวงศ์ยุติ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวญาดา  สงนอก

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางมาลิษา ภู่กัน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายพรชัย  ศรีวิไลกุล

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางชมภู  สุขโข

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ

บัญชีชำนาญงาน

นางสาวนฤมล  เขื่อนโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสิริกร  ทอนสูงเนิน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวุฒิชัย  จิตเงิน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางศศิธร  ศรีวิไลกุ

พนักงานทำความสะอาด

นายเจษฎา  แก้วสน

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรการ  รวยสูงเนิน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางชนิดาภา  จิตเงิน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายชิด  ศาลากลาง

พนักงานขับรถยนต์

 

นายไพฑูรย์  ขอจัดกลาง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙