Get Adobe Flash player

เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายพศุตม์ ขอดเมชัย

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

นายคำพัน ครองเกษม

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางปิยรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางรุ่งระวี  หงส์ชู

นักวิชาการศาสนาชำนาญ

 

นางสาวอัมมรา  ขอจัดกลาง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางปณิตา  ฝากเซียงซา

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวนฤมล  เขื่อนโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมาลิสา ภู่กัน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางมาลินี  สุขสวัสดิ์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวนิติพร  ลิ้มวงศ์ยุติ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางชนิดาภา  จิตเงิน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวสิริกร  ทอนสูงเนิน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

<<ตำแหน่งว่าง>>

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวญาดา  สงนอก

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางศศิธร  ศรีวิไลกุล

พนักงานทำความสะอาด

นายพรชัย  ศรีวิไลกุล

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวัชระ  มั่นยืน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายชิด  ศาลากลาง

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกิติศักดิ์ ธรรมธร

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย  จิตเงิน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสุรการ  รวยสูงเนิน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายไพฑูรย์  ขอจัดกลาง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙