Get Adobe Flash player

จำนวนวัดในจังหวัดนครราชสีมา
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดนครราชสีมา 2,028 วัด
มหานิกาย 1,907 วัด
ธรรมยุต 221 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 6 วัด
มหานิกาย 4 วัด
ธรรมยุต 2 วัด
วัดราษฎร์ 2,022 วัด
มหานิกาย 1,903 วัด
ธรรมยุต 119 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดนครราชสีมา
พระภิกษุ 16,589 รูป
มหานิกาย 14,994 รูป
ธรรมยุต  1,595 รูป
สามเณร 1,564 รูป
มหานิกาย 1,370 รูป
ธรรมยุต 194 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558