Get Adobe Flash player

ประวัติเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี)

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง)


มติมหาเถรสมาคม (มส.)  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท  ชวนปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เสนอแต่งตั้งให้พระราชสีมาภภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี) อายุ ๖๘ พรรษา ๔๕ เจ้าอาวาสวัดบึง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป...