Get Adobe Flash player

ประวัติเจ้าคณะจังหวัด (ธ)

พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ธ)

ประวัติพอสังเขป

พระเทพรัตนดิลก  (วิจิตร  จิตฺตทนฺโต  ป.ธ.๕, นธ.เอก,ศน.ม.กิตติมศักดิ์)

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  (ธรรมยุต)  และเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย (ปัจจุบัน)

       พระเทพรัตนดิลก  ฉายา  จิตฺตทนฺโต  นามเดิม  วิจิตร  นามสกุล  พิมพ์งาม  เกิด  ณ  บ้านเลขที่  ๑  หมู่  ๑๔  บ้านโนนน้อย  ตำบลเบิด  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันอังคาร  ขึ้น  ๑๓  ค่ำ  เดือน  ๑๒  ปีมะแม  ตรงกับวันที่  ๙  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๘๖   โยมบิดาชื่อ  ผู้ใหญ่แดง  พิมพ์งาม  (ถึงแก่กรรม)  โยมมารดาชื่อ  ชาดา  พิมพ์งาม  เป็นบุตรคนที่  ๔  ในจำนวนพี่น้อง  ๑๐  คน  บรรพชาเป็นสามเณร  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๐  ที่วัดสุทธจินดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระสุทธศีลสังวร  (สุวรรณ  นนฺทิโย)  เป็นพระอุปัชฌาย์  อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  เมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๖  ณ  พัทธสีมา  วัดสุทธจินดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระธรรมบัณฑิต  (ญาณ  ญาณชาโล  ป.ธ.๕)  เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา  เป็นพระอุปัชฌาย์  การอุปสมบทมีคุณแม่เทียน  คัมภีรญาณนนท์  และนายแพทย์น่วม  แพทย์หญิงสำเนียง  เศรษฐจันทร์  เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์บำรุง

การศึกษา

       จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  จากโรงเรียนประชาบาลบ้านระเวียง

       จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนรัตนศึกษา  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์

       พ.ศ.๒๕๐๓  จบนักธรรมเอก  จากสำนักเรียนวัดสุทธจินดา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

       พ.ศ.๒๕๑๑  จบเตรียมศาสนศาสตร์บัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วัดบวรนิเวศวิหาร  เขตพระนคร

       พ.ศ.๒๕๑๒  สอบได้เปรียญธรรม  ๕  ประโยค  จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร  เขตพระนคร

       พ.ศ.๒๕๑๕  สำเร็จการฝึกอบรมได้รับประกาศนียบัตร  "พระสังฆาธิการชั้นสูงคณะธรรมยุต"

       พ.ศ.๒๕๔๕    ได้รับประทานศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศน.ม.กิตติมศักดิ์)  จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ทางการคณะสงฆ์

       พ.ศ.  ๒๕๐๗  ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ณ  สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

       พ.ศ.  ๒๕๐๘-๒๕๑๐  ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี  ณ  วัดศาลาทอง  จังหวัดนครราชสีมา

       พ.ศ.  ๒๕๑๑-๒๕๑๓  ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี  ณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร

       พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๒๔  ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง,ปากช่อง,สีคิ้ว,บัวใหญ่,ขามทะเลสอ  และเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

       พ.ศ.๒๖๑๖  รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมือง,จักราช,โชคชัย,ปักธงชัย,  และเขตจังหวัดบุรีรัมย์  และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศาลาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

       พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๗  รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  (ธรรมยุต)  และเป็นรองประธานกรรมการสอบบาลีสนามหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมา

       พ.ศ.๒๕๒๘  เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)  จนถึงปัจจุบัน 

       พ.ศ.๒๕๒๙  เป็นพระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุต  และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม  วรวิหาร  อำเภอปากช่อง  เปิดการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญ  สังกัดกองศาสนศึกษา  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

       พ.ศ.๒๕๓๕  ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมวิทยากรอบรมพระสังฆาธิการ  ภายในเขตปกครองจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์  และเป็นรองหัวหน้าพระธรรมฑูตประจำจังหวัดนครราชสีมา

       พ.ศ.๒๕๓๗  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศาสนาจังหวัด  และอุปถัมภ์พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา

ฯลฯ

เกียรติคุณ,เกียรติบัตร,โล่เกียรติคุณที่ได้รับ

       พ.ศ.๒๕๒๘  ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการรักษาความมั่นคงของชาติ

       พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๙  ได้รับเกียรติบัตร  นักปกครองดีเด่น  จากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

       พ.ศ.๒๕๓๘  ได้รับเกียรติบัตร  นักสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น  จากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

                     ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร  เข็มกลัด  เกียรติบัตร  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  "ด้านส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์"

       พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐  ได้รับเกียรติบัตร  เป็นพระวิทยากรบรรยายถวายความรู้ตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  จากกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

                             ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  ดำเนินโครงการโคราชวัดปลอดเหล้าถาวร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯในวโรกาสมหามงคล  ๘๐  พรรษา  จากพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี

                             ได้รับวุฒิบัตร  เป็นบุคคลตัวอย่างมีจริยธรรม  และคุณธรรมดีเด่น  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

ฯลฯ

สมณศักดิ์

       พ.ศ.๒๕๑๗  ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์    เป็น  "พระครูสุนทรธรรมโกศล"

       พ.ศ.๒๕๓๐  ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์    เป็น  "พระกวีวรญาณ"  พระราชาคณะชั้นสามัญ

       พ.ศ.๒๕๓๕  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์    เป็น  "พระราชวรญาณ"  พระราชาคณะชั้นราช

      พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์    เป็น  "พระเทพรัตนดิลก"  พระราชาคณะชั้นเทพ