Get Adobe Flash player

พศจ.นครราชสีมา ร่วมโครงการฝึกอบรม "ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" รุ่นที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐น. ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" รุ่นที่ ๓/๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.... 

   

 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ , เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต , และเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ขององค์กร และประสานความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีปรองดอง เกิดจิตสำนึกรักองค์กร และเป็นพลังของแผ่นดิน...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา