Get Adobe Flash player

วัดสะแก (พระอารามหลวง)

วัดสะแก (พระอารามหลวง)

       วัดสะแก (พระอารามหลวง)  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒  ถนนสุรนารี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๗  ไร่  ๒  งาน  ๑๓  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือจดที่ส่วนบุคคล  ทิศใต้จดถนน สุรนารี  ทิศตะวันออกจดถนนรอบเมืองชั้นนอก  ทิศตะวันตกจดที่ส่วนบุคคล  ตามประวัติเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา หรือประมาณปี พ.ศ. ๒๒๓๐  ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง  เข้าใจว่าประชาชนร่วมใจกันสร้าง  เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมากวัดหนึ่ง  ตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง  มีถนนราชดำเนินและถนนสุรนารีเป็นทางคมนาคม  ซึ่งแต่เดิมบริเวณเป็นที่ราบสูง  มีป่าไม้นานาชนิด  โดยเฉพาะต้นสะแกมีจำนวนมาก  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๙

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  พระเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดได้แตก  ทำให้ มีพระที่บรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ไหลทะลักออกมาอย่างมากมาย ส่วนมากจะเป็นพระที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีด้วยกันหลายพิมพ์ เช่นพระกรุวัดสะแก พิมพ์อู่ทอง พิมพ์วัดตะไกร พิมพ์นารายณ์ทรงปืน พิมพ์พระร่วงนั่ง พิมพ์ขุนแผนซุ้มเหลือบ พิมพ์นาคปรก และพระแผงต่างๆ อีกมากมาย แทบทุกองค์มักจะปิดทองมาจากในกรุ
พระกรุวัดสะแกเป็นที่ปรากฏและยอมรับทางด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรี

เสนาสนะภายในวัดสะแก

อาคารเสนาสนะ พระอุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จตุรมุขมียอดปราสาท ๗ ชั้น มีกำแพงแก้วโดยรอบ ด้านหน้าพระอุโบสถ มีศาลาราย ๒ หลัง ด้านทิศเหนือ เเละด้านทิศตะวันตก มีวิหารคต ศาลาการปรียญ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น กฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนรีตเสริมเหล็ก เเละยังมีวิหาร หอระฆัง หอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศล เมรุ และพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระนามว่า “พระพุทธรัตนโกสินทร์ชินราช” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดสะแก ที่พอจะทราบชื่อได้ คือ

๑. พระอธิการคง

๒. พระอธิการไม้ องฺคปญฺโญ

๓. พระสิริธรรมโสภณ (จันทร์ สิริจนฺโท)  พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๔๒

๔. พระครูปริยัติธรรมโชติ (จรัส จนฺทโชติ)  พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔

๕. พระโสภณปริยัติวิธาน (สนั่น รตนโชโต) พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒  นอกจากนี้มีโรงเรียนอนุบาลการกุศล  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  ปัจจุบันวัดสะแก  เป็นทั้งสำนักศาสนศึกษาของสำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที ๒

 

ที่มา: หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๗

ข้อมูล: ปณิตา ฝากเซียงซา /วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙