Get Adobe Flash player

วัดบึง (พระอารามหลวง)

วัดบึง (พระอารามหลวง)

        วัดบึง (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒  ถนนจอมพล  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๖  ไร่  ๖๘  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือจดถนนจอมพล  ทิศใต้จดถนนจอมสุรางค์ยาตร์              ทิศตะวันออกจดถนนวัชรสฤษดิ์  ทิศตะวันตกจดซอยสามิตร  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๒๐ ในสมัยกรุง     ศรีอยุธยา  โดยเป็นวัดที่สร้างพร้อมๆ กับการสร้างเมืองนครราชสีมา  โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดฯ ให้โดยพระยายมราช หรือ สังข์ เป็นผู้สร้างโดยมีช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ช่วยออกแบบผังเมือง       เมื่อสร้างผังเมืองเสร็จ  จึงโปรดฯ ให้ประชาชน และคฤหบดีและขุนนาง  สร้างวัด ๖ วัด คือ วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง)  วัดบูรพ์  วัดอิสาน  วัดพายัพ  วัดบึง  และวัดสระแก้ว  วัดบึง  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๒๓๐ 

วัดบึง  มีหลักฐานทางโบราณคดี  ทั้งทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม คือ พระอุโบสถ พระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อโตอู่ทอง) ขนาดหน้าตัก กว้าง 6 ศอก ประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ใบเสมา  และวัตถุโบราณอีกมาก  เหตุที่วัดชื่อบึงเนื่องจากวัดตั้งอยู่กลางบึง  วัดบึงมีสมญานามว่า วัดบึงขุนนาง  

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

(๑)     พระวินัยธรนิล  พ.ศ. ๒๓๒๐ – ๒๓๕๐

(๒)     พระวินัยธรมี  พ.ศ. ๒๓๕๐ – ๒๔๐๐

(๓)     พระวินัยธรฉิม  พ.ศ. ๒๔๐๐ – ๒๔๔๕

(๔)     พระปุ๊ก  พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๔๖๕

(๕)     พระวินัยธรหว่าง  พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๘๒

(๖)     พระมงคลสีหราชมุนี  พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๐๙

(๗)     พระปทุมญาณมุนี  พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๓๔

(๘)     พระกิตติรามมุนี (พระเทพสีมาภรณ์) พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๕๔

(๙)     พระเมธีรัตโนดม (พระราชสีมาภรณ์) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๔

ที่มา: หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร

ข้อมูล: ปณิตา ฝากเซียงซา /วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙