Get Adobe Flash player

วัดสุทธจินดา วรวิหาร (ธ)

วัดสุทธจินดาวรวิหาร

        วัดสุทธจินดาวรวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๒  ไร่  ๔๑  ตารางวา  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗  วัดสุทธจินดา เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร  เป็นการสร้างโดยการรวมวัดสองวัดเข้าด้วยกัน  คือวัดสมบูรณ์จิ๋ว และวัดบรมจินดา  อีกทั้งวัดทั้งสอง อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  มีความเห็นร่วมกันว่าควรรวมวัดทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วบูรณะพัฒนาให้สวยงาม  เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของมณฑลนครราชสีมา  จึงขอประทานพระอนุมัติจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐  เมตร 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในวัด

พระพุทธรูปสำคัญ (๑) สมเด็จพระเจ้าองค์ดำวัดสุทธจินดา (๒) พระพุทธสีหนาท พระประธาน ในพระอุโบสถ  (๓)  พระพุทธรูปปางคันธารราษฏร์ หรือ ปางขอฝน  (๔) พระแก้วหยดน้ำค้าง

ศิลปวัตถุ  (๑)  ตู้ลายรดน้ำภาพเทพชุมนุม  (๒) ตู้เท้าสิงห์ลายสลักดอกพุดตาน  (๓) เครื่องไทยธรรมประดับมุก  (๔)  หีบร่วมยาหนังจระเข้  (๕)  เครื่องถ้วยชาม โถเบญจรงค์

เจ้าอาวาสวัด

(๑) พระธรรมปาโมกข์ (อ้วน ติสฺโส  แสนทวีสุข ป.ธ.๕) พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๗๕

(๒) พระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร  พันธ์เพ็ง ป.ธ.๕) พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๙๘

(๓) พระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล ภูสาหัส ป.ธ.๙) พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๐๐

(๔) พระเทพสุธาจารย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน  เมืองไทย ป.ธ. ๕) พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๕

(๕) พระธรรมบัณฑิต ( ญาณ ญาณชาโล  ดาโรจน์) พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๙

(๖) พระธรรมโสภณ (โกศล  สิรินฺธโร  โพธิ์งาม)  พ.ศ. ๒๕๑๙ – ปัจจุบัน

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  นอกจากนี้  มีโรงเรียน วัดสุทธจินดา  เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวง ศึกษาธิการประเภทสามัญ  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗

 

ที่มา: หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๗

ข้อมูล: ปณิตา ฝากเซียงซา / วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙