Get Adobe Flash player

วัดศาลาลอย (ธ)

วัดศาลาลอย

        วัดศาลาลอย  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐๕  ถนนรอบเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๘  ไร่  ๓  งาน  ๑  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือจดห้วยลำคลอง  ทิศใต้จดสวนผลไม้ของประชาชน  ทิศตะวันออกจดหมู่บ้าน  ทิศตะวันตกจดตึกแถวราษฎร 

       วัดศาลาลอย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) พร้อมด้วยเจ้าพระยามหิศราธิบดี  สวามีของท่านเป็นผู้สร้างขึ้นภายหลังจากรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๗๐ เมื่อท่านได้ถึงแก่อนิจกรรม  สวามีของท่านได้ฌาปนกิจศพ และก่อเจดีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นภายในวัด  เมื่อเดือน ๕ ปีชวด พ.ศ. ๒๓๙๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  จุดเด่นของวัดนี้  อยู่ที่อุโบสถหลังใหม่  ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปี พ.ศ. ๒๕๑๖  และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป  ใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่ง  เช่น  ผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ  ผนังด้านหลังเป็นภาพตอนพระเจ้าเปิดโลก ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูน ภาพเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดก (๑๓ กัณฑ์) ภายในมีพระประธานปูนปั้นสีขาว ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร พระนามว่า "พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาล ศาลาลอยพิมาลวรสันติสุขมุนินทร์" หน้าประตูอุโบสถมีปูนปั้นรูปท้าวสุรนารีนั่งพนมมือกลางสระน้ำ ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปเสมา สัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิม ด้านข้างมีสถูปขนาดเล็กซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี

       วัดศาลาลอย  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโคราชเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปี เมื่อครั้งท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม เสร็จศึกสงครามจากทุ่งสัมฤทธิ์ ขณะยกทัพกลับเมืองนครราชสีมา ได้แวะพักบริเวณท่าตะโก และได้สั่งให้ทหารทำแพเป็นรูปศาลาเสี่ยงทายลอยไปตามลำตะคอง พร้อมตั้งจิตอธิฐาน หากแพรูปศาลานี้ ลอยไปติดอยู่ ณ ที่แห่งใด จะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ ซึ่งแพได้ลอยไปติดอยู่ริมฝั่งขวาของลำตะคอง  ซึ่งเป็นวัดร้าง จึงได้สร้างพระอุโบสถ เป็นวัดศาลาลอยในปัจจุบัน และยังเป็นที่บรรจุอัฐิท้าว    สุรนารีภายในวัด ท่านได้นมัสการพระประธาน “พระพุทธมงคลนิมิต” และพระบรมสารีริกธาตุของ     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ อุโบสถหลังเก่า พร้อมชมศิลปะประยุกต์  อุโบสถเรือสำเภาประดับด้วยกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนด้วย  วัดแห่งนี้จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน

เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดศาลาลอย ที่พอจะทราบชื่อได้ คือ

๑.  พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์  พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๖

๒.  พระมี  สุทฺธจิตฺโต  พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๓

๓.  พระราชวรญาณ (พระเทพรัตนดิลก)  พ.ศ. ๒๕๑๔ – ปัจจุบัน

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔

 

ที่มา: หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๗

ข้อมูล: ปณิตา ฝากเซียงซา / วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙