Get Adobe Flash player

วัดป่าสาละวัน (ธ)

วัดป่าสาละวัน

       วัดป่าสาละวัน  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปรุใหญ่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๔๓  ไร่  ๑  งาน  ๖๘  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือจดที่ดินทางรถไฟ  ทิศใต้จดหนองแก้ช้าง  ทิศตะวันออกจดหนองแก้ช้าง  ทิศตะวันตกจดที่ดินทางรถไฟ  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕  หลวงชาญนิคมพร้อมด้วยบุตรภรรยา  ได้สร้างวัดให้เป็นสำนักสงฆ์วัดหนึ่งท่านเจ้าคุณ     พระพรหมมุนี (ติสสเถระ)  เจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา  ให้นามว่า  "วัดป่าสาลวัน"  เพราะบริเวณสร้างวัดนี้โดยมากเป็นป่าไม้เต็งรัง  และที่อันนี้เป็นที่ดินสวนของหลวงชาญนิคม พื้นดินเป็นทราย ภูมิฐานสูงกลาง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๓๐-๔๐ เส้น ห่างสถานีรถไฟโคราช ๓๐ เส้นเศษ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร

       เมื่อสมัยย้อนหลังไปประมาณ ๓๐ กว่าปี  วัดป่ายังเป็นป่าอยู่  ส่วนมากป่าไม้ไผ่ก็มากแต่เดี๋ยวนี้มีน้อยมาก  บริเวณรอบวัด  ภายนอกกำแพงเป็นทางเกวียนรอบวัด  ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน     (ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัด) เมื่อก่อนเป็นป่าช้า ทั้งหมด ทางด้านอนามัย (ทิศใต้ของวัด) เป็นทุ่งนา ซึ่งชาวบ้านเขาเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นอิฐมอญเผาขายกัน เดี๋ยวนี้ เป็นหมู่บ้านโฮมแลนด์  ส่วนด้านข้างเมรุหรือเมรุเผาศพ(ทุบทิ้งแล้ว)  ปัจจุบันเป็นหนองน้ำเมื่อก่อนเขาเรียกหนองน้ำนี้ว่าหนองแก้ช้าง  เดี๋ยวนี้ยังเป็นหนองอยู่  เมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นป่าไผ่มากและเป็นหนองน้ำ  อยู่ตรงกลางเป็นหนองเล็กๆ เท่านั้น     แต่ปัจจุบันเป็นหนองใหญ่อยู่นอกกำแพงข้างเมรุ  เมื่อก่อนจะมีกองเกวียนผ่านบริเวณแห่งนี้และควาญช้างนำช้างผ่านมาทางนี้เป็น ประจำ จะมาพักอยู่บริเวณหนองน้ำนี้  ชาวบ้านจึงเรียกหนองนี้ว่าหนองแก้ช้าง   อยู่ทุกวันนี้

       บูรพาจารย์เจดีย์ หรือ วัดป่าสาลวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมวัดหนึ่งที่สำคัญของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป  ถือเป็นฐานปฏิบัติธรรมที่สำคัญมาอย่างยาวนานกว่า ๗๔ ปี ด้วยเป็นแหล่งรวมของพระปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแห่งกองทัพธรรม

       พระคุณเจ้าแต่ละรูปที่ได้ร่วมสร้างและถือปฏิบัติยังวัดป่าสาลวันแห่งนี้  ล้วนเป็นพระที่สร้างคุณูปการให้กับวงการศาสนาอย่างใหญ่หลวง อาทิ  หลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม  พระอาจารย์พร สุมโน  และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย  พระคุณเจ้าทุกรูปดังที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่นับถือศรัทธาของสาธุชนอย่างไม่เสื่อมคลาย แม้จะมรณภาพละสังขารไปแล้วก็ตาม

      ด้วยศรัทธาที่เปี่ยมในความเป็นอริยสงฆ์แห่งพระพุทธศาสนา  จึงเป็นแนวคิดการก่อสร้างบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย  ในเวลาต่อมา เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการระลึกถึงในวัตรปฏิบัติ  และเป็นสถานที่กราบไหว้บูชาบูรพาจารย์แต่ละรูป  พร้อมทั้งยังเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างของสงฆ์และฆราวาสสืบไป สำคัญที่สุด ณ บูรพาจารย์เจดีย์แห่งนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ  อัฐิธาตุแห่งบูรพาจารย์และของหลวงพ่อพุธ  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนไว้เป็นที่เคารพกราบไหว้  เป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติในแนวทางแห่งพระธรรมคำสอน อันจะส่งผลให้เกิดความสงบร่มเย็น ต่อสังคม

ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน 

๑.  พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม)

๒.  พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๕๐๔

๓.  พระพรหมมี  พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕

๔. พระสุธรรมคณาจารย์ (แดง ธมฺมรกฺขิโต) พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๒

๕. พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๔๒

๖. พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่ม) พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๕

๗. พระวินัยโมลี เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

 

ที่มา: หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๗

ข้อมุล: ปณิตา ฝากเซียงซา / วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙