Get Adobe Flash player

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา โดยนายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน...

   

เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างพลังมวลชนให้มีส่วนร่วมในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ให้เจริญเติมโตงอกงามให้สามารถอำนวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านปอพราน ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา.....

ภาพ : รุ่งระวี
ข่าว : ญาดา