Get Adobe Flash player

ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 46 กำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รวมทั้งให้โอนบรรดากิจการ อำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภารผูกพันและอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของกรมการศาสนา มาเป็นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมาตรา 159 ประกอบกับมาตรา 161 แห่งพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการและมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 30/2545

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในส่วนภูมิภาค ซึ่งประกาศตั้ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2547 ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อ ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาทั้งปวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน 8 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายคุ้มครองพระพุทธศาสนา ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฝ่ายพุทธศาสนสถาน ฝ่ายศาสนสมบัติ ฝ่ายพุทธศาสนศึกษา ฝ่ายการคณะสงฆ์ โดยนายประชา เพ็งสุริยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนแรก