Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัะดนครราชสีมา


นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 

 

ประวัติ

เกิดวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๕  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

 

ประวัติการศึกษา

ศษ.บ  (พลศึกษา)                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)         มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติการทำงาน

1 กรกฎาคม 2528 รับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

1 ตุลาคม 2530 นักวิชาการศึกษา 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

1 ตุลาคม 2530 นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

1 ตุลาคม 2534 นักวิชาการศึกษา 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

1 ตุลาคม 2537 นักวิชาการศึกษา 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

25  มิถุนายน 2546 นักวิชาการศึกษา 7ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

7 กรกฎาคม 2546 นักวิชาการศึกษา 7ว สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

1 ตุลาคม 2546 นักวิชาการศึกษา 7ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

31 สิงหาคม 2547 นักวิชาการศาสนา 7ว  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

11 ธันวาคม 2551 นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

27 มีนาคม 2555 นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

11 พฤศจิกายน 2557 นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

12 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก (อำนวยการ ระดับต้น)

21 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮองสอน (อำนวยการ ระดับต้น)

18 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา (อำนวยการ ระดับสูง)