Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัะดนครราชสีมา


        นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์ 
            ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 

 ประวัติ

เกิดวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๐๔  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

ประวัติการศึกษา

กศ.บ  (พลศึกษา)                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)         มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พธ.ด (พระพุทธศาสนา)               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น


 ประวัติการทำงาน

๑  มิถุนายน  ๒๕๒๗ - ๖  พฤษภาคม ๒๕๔๐      รับราชการครูสังกัด  สปช.

๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๐ - ตุลาคม  ๒๕๔๑           นักวิชาการศึกษา  สังกัด  สปศธ.

ตุลาคม  ๒๕๔๑ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๓             ผช.ศึกษาธิการอำเภอ

๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๓ - พฤษภาคม  ๒๕๔๖          ศึกษาธิการอำเภอ

๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ - สิงหาคม  ๒๕๔๗          ข้าราชการครู  สังกัด  สพฐ.

๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๘  นักวิชาการศาสนา  สังกัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑                ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓                 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔                 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕                    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖                 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗            ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา