Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์       ส่งเสริมสนับสนุน  การพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  สนองงานคณะสงฆ์  มุ่งบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  ประสานงานเครือข่าย  เน้นหลักธรรมนำสังคมสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

                                                            

พันธกิจ 


  

๑.  ส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีบทบาทผู้นำด้านจิตใจ

๒.  ส่งเสริมศาสนศึกษา  เน้นความรู้คู่คุณธรรม

๓.  ทำนุ  บำรุง  ดูแล  ศาสนสถานและศาสนสมบัติ

๔.  ประสานองค์กรเครือข่าย

 

ค่านิยมองค์กร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
       การทำงานเป็นทีม

 

คำขวัญ


 

       สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี  ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข