Get Adobe Flash player

อำนาจหน้าที่

ภารกิจหลัก

        สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีภารกิจหลักในการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ  โดยการทำนุบำรุง  ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์  คุ้มครอง  และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแลรักษา  จัดการศาสนสมบัติ  จัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศาสนาในระดับจังหวัด

อำนาจหน้าที่

      จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ  ๔ (ข)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

       ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

       ๒.  ติดตามและประเมินผล  การดำเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการของหน่วยงานในความดูแล  ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

       ๓.  ส่งเสริม  ดูแล  รักษา  และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งดูแลรักษา  และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

       ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศุนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดด้วย

       ๕.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และด้านพุทธศาสนศึกษา  รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด  ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทะศาสนา

       ๖.  รับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

       ๗.  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

       ๘.  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๙.  ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
       มติ  อ.ก.พ.  ปฏิบัติหน้าที่  อ.ก.พ.  กระทรวงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๓  ให้แบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ดังนี้

๑.  กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
          ๑.  งานธุรการ

          ๒.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
         
          ๓.  งานยานพาหนะ

          ๔.  งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

          ๕.  งานบริหารการเงิน

          ๖.  งานบริหารการบัญชี

          ๗.  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

          ๘.  งานจัดทำแผนพัฒนาพระพุทธศาสนา

          ๙.  งานการจัดทำงบประมาณ

          ๑๐.  งานการลาออก  เกษียณอายุของข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ

          ๑๑.  งานบำเหน็จความชอบ  และทะเบียนประวัติ

          ๑๒.  งานบริการบุคลากร

          ๑๓.  งานพัฒนาบุคลากร

          ๑๔.  งานวินัย  อุทธรณ์  และร้องทุกข์

          ๑๕.  งานด้านกฎหมาย  และการดำเนินคดีของรัฐ

          ๑๖.  งานขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  และผู้บำเพ็ญประโยชน์

          ๑๗.  งานวิเคราะห์นโยบายพระพุทธศาสนา

          ๑๘.  งานจัดทำแผนพัฒนาพระพุทธศาสนา

          ๑๙.  งานการจัดทำงบประมาณ

          ๒๐.  งานติดตามประเมินผลและรายงาน

          ๒๑.  งานข้อมูลและสารสนเทศ

          ๒๒.  งานประชาสัมพันธ์

          ๒๓.  งานประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ  และอนุกรรมการในระดับต่างๆ

          ๒๔.  งานเลขานุการคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัด

          ๒๕.  งานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

          ๒๖.  งานอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

          ๒๗.  งานคุ้มครองพระพุทธศาสนา

          ๒๘.  งานนิตยภัต

          ๒๙.  งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.  กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

          ๑.  งานจัดตั้งและส่งเสริมฐานะวัด

          ๒.  งานการส่งเสริมพัฒนาวัดและอุดหนุนบูรณะวัด

          ๓.  งานบริหารจัดการศาสนสมบัติ

          ๔.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  และแผนกบาลี

          ๕.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

          ๖.  งานสนับสนุนพระจริยนิเทศ

          ๗.  งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

          ๘.  งานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

          ๙.  งานส่งเสริมสนับสนุนตามพระราโชบายและพระราชดำริ

          ๑๐.  งานส่งเสริมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

          ๑๑.  งานส่งเสริมทุนการศึกษา

          ๑๒.   งานส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

          ๑๓.  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย