Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โครงการ “ดนตรีไทยน้อมนำใจใฝ่พระพุทธศาสนา มุ่งพัฒนาสู่ชุมชน”

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

                                                                                   

                                                         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
                                                                         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา


ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง                     วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง)   วิธีซื้อ/จ้าง         ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป            
        
         
1 พนักงานทำความสะอาด                             66,000                จัดจ้าง                   -                                             -                           -   
2 พนักงานรักษาความปลอดภัย                        72,000                จัดจ้าง                   -                                             -                            -        
3 พนักงานขับรถ                                       78,000                จัดจ้าง                   -                                             -                           -    
      
      

ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

วัดยองแยง เปิดศูนย์บำบัดผู้ติดสุรา-ยาเสพติด

โครงการศูนย์สงเคราะห์บำบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ติดสุราและยาเสพติด ศูนย์อบรมคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดยองแยง ถนนราชสีมา-จักราช ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา

 สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา(สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ)จังหวัดนครราชสีมา

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา(สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครราชสีมา  แห่งที่ 1  จัดตั้งโดย

อ่านเพิ่มเติม...