Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร 

       วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๗  ถนนจอมพล  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๘  ไร่  ๗๖  ตารางวา อาณาเขต  ทิศเหนือจดถนนอัษฎางค์  ทิศใต้จอมถนนจอมพล  ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน  ทิศตะวันตกจดถนนประจักษ์  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้ทรงสร้างตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างเมืองนครราชสีมาเสร็จแล้ว  ได้ทรงสั่งบูรณะวัดที่อยู่ในกำแพงเมืองนครราชสีมา  ทั้ง ๖ วัด คือ วัดกลาง (วัดพระนารายณ์มหาราช) วัดบูรพ์ วัดสระแก้ว วัดบึง วัดพายัพ และวัดอิสาน ข้อสันนิษฐานรอบหลังจะมีเค้าความจริงอยู่บ้างก็เฉพาะวัดพระนารายณ์มหาราช  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๙  เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมือง  จึงมีชื่อว่า  วัดกลาง  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๒๐๔  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๕๘  เมตร  ยาว  ๕๘  เมตร  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๘  ได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง  มีนามเต็มว่า  วัดกลางนครวรวิหาร  โดยมีพระเริง ปัจจามิตร  และพระยากำธร พายัพทิศ  ข้าหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้ขอพระราชทาน  ยกวัดเป็น     พระอารามหลวง  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๑  วัดได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า  วัดพระนารายณ์มหาราช

       วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร  จัดเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ในสมัยก่อนมีพิธีอย่างหนึ่งคือ พิธีที่ข้าราชการทุกแผนก จะต้องสาบานตนว่าตนจะต้องรับราชการสนอง พระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดี ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต พิธีนี้เรียกว่า พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ทางราชการได้ใช้วัดพระนารายณ์มหาราช เป็นสถานที่ในการประกอบพิธี รวมทั้งให้เป็นสถานที่ทำพิธีสวด   เสกน้ำพระพุทธมนต์ถวายในงานพระราชพิธีเสวยราชสมบัติ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร เคยเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิของท่านท้าวสุรนารี ตรงมุมทิศพายัพของวัด ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๗ จึงได้ย้ายออกจากวัดไปประดิษฐานที่ประตูชุมพล จนทุกวันนี้

       ในปัจจุบันวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร  ยังมีศิลปวัตถุ  พร้อมทั้งแบบสถาปัตยกรรมของสมัยกรุงศรีอยุธยา และปูชนียสถานภายในวัด ประกอบด้วย พระอุโบสถที่ตั้งอยู่เกาะกลางสระบัวทิศตะวันออกของวัด พระวิหารหลวง และเทวรูปพระนารายณ์สี่กร จำหลักด้วยหินทรายฝีมือขอมโบราณ อันเป็นสัญลักษณ์แสดงพระนามผู้สร้างวัด

เจ้าอาวาสวัด

(๑)     พระคง

(๒)     พระครูสีหราช (ฉิม)

(๓)     พระครูสีหราชสมาจารมุณี (นวน) พ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๘๓

(๔)     พระครูธรรมวิจารณ์มุณี  พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๘

(๕)     พระมหานาค ยโสธโร  พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๑

(๖)     พระพรหมคุณาภรณ์  พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๓๔

(๗)     พระเทพสีมาภรณ์  (พระธรรมวรนายก)  พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ , ๒๔๗๑  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑

 

ที่มา: หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๗

ข้อมูล: ปณิตา ฝากเซียงซา / วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

บทความ อื่นๆ ...