Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓

 เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  จัดประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล  ๕"  ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  จังหวัดนครราชสีมา  โดยพระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค  ๗  ประธารกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...