Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีบำเพ็ญกุศล ๒ ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชฯ

             เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ  ๒  ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  โดยมี  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธี 

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครรราชสีมา

พศจ.นครราชสีมา  ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง  จังหวัดนครรราชสีมา

       เมื่อวันที่  ๒๑ - ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง  การสอบนักธรรมชั้นตรี  ประจำปี  ๒๕๕๘  ในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  ให้กับผู้ที่เข้าสอบ  และรับฟังปัญหา  อุปสรรคในการจัดสอบครั้งนี้  และข้อเสนอแนะในการจัดสอบครั้งต่อไปด้วย...

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

       เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ  ๒  ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลดบทสวด "โพชฌังคปริตร"

การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดนาใหญ่ อำเภอสูงเนิน

การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ฯและติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

       เมื่อวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมประชุมตรวจการคณะสงฆ์  เยี่ยมเยือนวัดและประชาชน  และติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และเสวนาการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะคุณภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...