Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีบำเพ็ญกุศล ๒ ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชฯ

             เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ  ๒  ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  โดยมี  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธี 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...