Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

       เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  นายวินัย  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธาน  ในการประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"  และมีพระครูวรนายกธรรมาวุธ  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา , พระครูสิริสีมาภรณ์  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา , ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการฯดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

ประชุมเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมิน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

       เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  จัดประชุมเเตรียมการต้อนรับ  คณะกรรมการติดตามประเมิน  "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"  โดยมี  นายวินัย  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน  ณ  หอประชุมสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  วัดพายัพ  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดฯ อำเภอขามทะเลสอ

โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดฯ อำเภอขามทะเลสอ

       เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  พระราชวิมลโมลี  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะสงฆ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ออกโครงการตรวจการคณะสงฆ์  เยี่ยมเยือนวัด  ประชาชน  และติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ณ  วัดสามัคคีสโมสร  ตำบลโป่งแดง  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดหนองรังกา

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดหนองรังกา

       เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ประชุมผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดตำบลโคกกรวด  เพื่อความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ  วัดหนองรังกา  ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

ประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

       เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  เลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  เพื่อชี้แจง  แนะนำ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และสังกัดเทศบาลหนองไผ่ล้อม ผู้นำชุมชน  ตลอดจนประชาชนชาวตำบลหนองไผ่ล้อม  ณ  วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...