สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา

 สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา(สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ)จังหวัดนครราชสีมา

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา(สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครราชสีมา  แห่งที่ 1  จัดตั้งโดย

สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา(สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ)จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งโดย
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้สื่อวิทยุเพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์จังหวัด โดยพระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและ  พระราชวิมลโมลี  รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้อนุมัติเงินทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคีให้มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสถานีวิทยุฯ ให้เป็นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ นึกกระโทก ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งตามขั้นตอนและระเบียบชั่วคราวของกรมประชาสัมพันธ์ โดยเริ่มทดลองออกอากาศที่มุขอาคารเรียนชั้นสี่ตั้งแต่วันที่  4  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2547  เป็นต้นมา ใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มจร.นครราชสีมา” ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ  FM  ความถี่ 99.75 เมกกะเฮิตซ์    และ วันที่ 29 กันยายน 2548  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มจร.นครราชสีมา  ไว้เป็นเครือข่ายของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(วพช.) และได้มีพิธีเปิดป้ายสถานีวิทยุอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่   13 พฤศจิกายน 2548 ปัจจุบันสามารถส่งกระจายเสียงได้ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดให้มีรายการวิทยุในสถานีฯ เพื่อ ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  งานสำนักงานพระพุทธศาสนา  งานด้านศาสนา  รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ  ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ชื่อรายการ  แวดวงธงเหลือง  ออกอากาศ  ทุกวันจันทร์  เวลา  09.00 - 10.00  น.

ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา(สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครราชสีมา  มี  3  แห่ง  ดังนี้

แห่งที่  1  ตั้งอยู่ที่  มุขอาคารเรียนมหาวิทยาลัย ชั้น 4  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  บ้านหัวถนน  หมู่ที่ 7  ถนนชาติพัฒนา   ตำบลหัวทะเล   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000     โทร.0-4492-4555

แห่งที่  2  ตั้งอยู่ที่  234  ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์  0-4476-1642 วัดเทพาลัย

แห่งที่  3  ตั้งอยู่ที่วัดหนองหัวแรต