สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

                                                                                   

                                                         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
                                                                         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา


ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง                     วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง)   วิธีซื้อ/จ้าง         ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป            
        
         
1 พนักงานทำความสะอาด                             66,000                จัดจ้าง                   -                                             -                           -   
2 พนักงานรักษาความปลอดภัย                        72,000                จัดจ้าง                   -                                             -                            -        
3 พนักงานขับรถ                                       78,000                จัดจ้าง                   -                                             -                           -