เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา   ๘๒   พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  กำหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา   ๘๒   พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ณ  อาคารพระเทพวิทยาคม  ชั้น  ๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  บ้านหัวถนน  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา