พศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

พศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

       เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมาและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ  ประกอบด้วย... 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) โรงเรียนเทศบาล  ๓  (ยมราชสามัคคี)  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โรงเรียนเทศบาล ๕ (จิตสามัคคี) และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)  ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา...

 พศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาพศจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา