ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดหนองรังกา

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดหนองรังกา

       เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ประชุมผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดตำบลโคกกรวด  เพื่อความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ  วัดหนองรังกา  ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

 ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดหนองรังกาประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดหนองรังกา