คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมา

       เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๘  คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ  จัดงานต้อนรับการประเมินจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยมี  พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค ๗  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการ  ออกติดตามการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ของจังหวัดนครราชสีมา  ณ  วัดพายัพ  พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

        นายธงชัย  ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธี  พร้อมทั้ง นายบุญยืน  คำหงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาค ๑๑  หน่วยงานราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ  "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  มีพิธีมอบเกียรติบัตร  ให้กับอำเภอที่มียอดผู้สมัครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  เกินกว่าร้อยละ ๕๐  ของประชากร  โดยพระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค  ๗  ประธานกรรมการฯ  และมอบเกียรติบัตรทั้ง  ๓๒  อำเภอ  ที่ร่วมจัดนิทรรศการโครงการฯ  โดยพระราชวิมลโมลี  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

       ชาวจังหวัดนครราชสีมา  ภายใต้การนำของพระราชวิมลโมลี  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  พระเทพรัตนดิลก  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)  และนายธงชัย  ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนโครงการ  "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเห็นผลการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรูปธรรมในเร็ววัน  นั่นคือ  ความสุขสงบของสังคม  อันเป็นที่ปรารถนาของทุกคน...

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครราชสีมา